Main Menu
Witamy Pa?stwa na stronie Fundacji Koncept Europa!

Podstawowym za?o?eniem Fundacji jest przybli?enie zagadnie? zwi?zanych z rol? wspó?czesnej Unii Europejskiej, w tym próba krytycznej refleksji nad Europ?, jej granicami, to?samo?ci? oraz przysz?o?ci?. Chocia? Polska ju? od ponad dekady jest cz?onkiem Unii Europejskiej, to wci?? w znacznie s?abszym stopniu ni? nasi zachodni s?siedzi mo?emy cieszy? si? obiektywn? i pog??bion? wiedz? o sprawach europejskich. Takiej wiedzy brakuje zw?aszcza w przestrzeni publicznej, poza murami uczelni czy na ?amach ogólnodost?pnych mediów. Nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw tym brakom.

Fundacja za?o?ona zosta?a we wrze?niu 2010 r. przez grup? absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, których zainteresowania skupiaj? si? wokó? tematyki integracji europejskiej. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowa? w internecie niezale?ny portal informacyjny UniaEuropejska.org. Fundacja pozostaje w?a?cicielem i wydawc? portalu.